Polityka prywatności

W związku z wykonywaniem obowiązków informacyjnych z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pracownia Projektowa PWG-Instal Krzysztof Gaik z siedzibą: ul. Olkuska 4, 32-540 Trzebinia.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 • listownie: pod adresem korespondencyjnym: ul. Olkuska 4, 32-540 Trzebinia;
 • pocztą elektroniczną: biuro@pwg-instal.pl;

DANE OSOBOWE

Dane osobowe, które przetwarzamy to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz dane niezbędne do realizacji umów i projektów.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Nawiązywanie kontaktów biznesowych w tym składanie ofert i zapytań ofertowych, składanie wniosków o oszacowanie zamówienia, wycenę usługi oraz szereg innych działań mających na celu nawiązanie współpracy biznesowej na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę usług i towarów, dbaniu o finanse firmy),
 2. Wykonania działań koniecznych do realizacji umowy na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na wykonaniu niezbędnych czynności zmierzających do prawidłowej realizacji umowy).
 3. Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych jak i innych przepisów dotyczących podatków.
 4. Obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora polegających na dbaniu o swoje interesy). 
 5. Zarejestrowania korespondencji oraz udzieleniu odpowiedzi na nadesłaną korespondencję na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest dbanie o jakość współpracy, udzielanie odpowiedzi na nadsyłaną korespondencję oraz załatwianie wszelkich spraw będących jej przedmiotem).

ODBIORCY DANYCH

Będziemy przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług i wszelkiego oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dostawcom usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie realizacji płatności, a także podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych.                                                                                                        

CZAS PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

 1. w celu nawiązania kontaktów handlowych – do czasu zakończenia kontaktów biznesowych,
 2. w celu wykonania działań koniecznych do realizacji umowy – do czasu zakończenia umowy lub wniesienia skutecznego sprzeciwu,
 3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej – 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy,
 4. w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń – 6 lat od zakończenia umowy,
 5. w celu rozpatrywania i zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg – 1 rok od doręczenia przedmiotowego zgłoszenia,
 6. w celu ściągania należności – do momentu pełnego rozliczenia płatności.

TWOJE PRAWA

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku danych przetwarzanych na gruncie umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu zawarcia oraz realizacji postanowień umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe wypełnienie powyższych celów tj. nawiązania współpracy, oraz zawarcia i wykonania umowy i dostawę usług lub produktów.

* Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE